PostHeaderIcon Статут закладу освіти

статут ст.1

  1. Загальні положення

1.1. Державний навчальний заклад «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ» (далі – вище професійне училище) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки державним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Вище професійне училище може здійснювати допрофесійну підготовку, первинну професійну підготовку, загальноосвітню підготовку, перепідготовку, професійно-технічне навчання, підготовку молодших спеціалістів та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Скорочене найменування українською мовою ДНЗ «Київське ОВПУХТРС».

1.2. Головним завданням вищого професійного училища є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

Вище професійне училище може здійснювати в установленому порядку підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які приїхали в Україну на навчання.

1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності вищого професійного училища належать:

а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розроблення робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до вищого професійного училища на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного навчання незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;

и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановлених зразків.

1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності вищого професійного училища також включається продаж виготовлених вищим професійним училищем товарів, виконання робіт, надання послуг, що є тісно пов'язаними з його основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основних напрямів діяльності вищого професійного училища може також належати надання платних послуг, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов’язані з його основною статутною діяльністю.

1.5. Вище професійне училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів   України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 р. № 225, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Статут вищого професійного училища розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у абзаці першому пункту 1.5 розділу 1 Статуту та вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів та прийнятий на загальних зборах колективу вищого професійного училища.

Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок вищого професійного училища визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.

1.6. Навчальний заклад створено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.09.2001року №649 шляхом реорганізації професійно-технічного училища № 17 м. Києва у вище професійне училище № 10 м. Києва та є його правонаступником.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 26.05.2009року № 440 ВПУ №10 м. Києва перейменовано на державний навчальний заклад «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу».

1.7. Місцезнаходження та юридична адреса вищого професійного училища: вулиця Зрошувальна, 5-а, місто Київ, 02099, Україна

2. Цивільна правоздатність вищого професійного училища

2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність) вищого професійного училища виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.2. Вище професійне училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатки із своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України. Вище професійне училище має право укладати цивільно-правові угоди.

2.3. Вище професійне училище несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.

2.4. Вище професійне училище може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, які розробляються вищим професійним училищем та затверджуються керівництвом вищого професійного училища за погодженням з колективом та регіональним органом управління освітою, утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

Відкриття відокремленого підрозділу вищого професійного училища (філії, іншого підрозділу) провадиться у порядку, встановленому Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу вищого професійного училища приймається Міністерством освіти і науки за поданням місцевих органів виконавчої влади.

2.5. Вище професійне училище здійснює діяльність, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інший підрозділ) після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії вищого професійного училища. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, вище професійне училище може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес

3.1. Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. №992 та вимогіншихнормативно-правових актів, зазначених упункті 1.5 розділу 1 Статуту.

3.3. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом (спеціальністю), здійснюється за професіями, визначеними вищим професійним училищем згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у вищому професійному училищі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені вищим професійним училищем спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

Інтегровані навчальні плани з підготовки на третьому ступені за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» затверджуються у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.5. Здобуття професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Вище професійне училище самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.

У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі вищого професійного училища надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

3.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, одночасно із здобуттям професії здобувають повну загальну середню освіту у вечірній загальноосвітній школі.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

У вищому професійному училищі може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою в вищому професійному училищі.

3.7. Прийом громадян на навчання до училища здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягузгідно з правилами прийому, розробленими училищем на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499.

На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих, щодо оволодіння професією, учнів вищого професійного училища, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту. Також, на третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають директору вищого професійного училища відповідну заяву.

Директор вищого професійного училища, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються вищим професійним училищем за погодженням з Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути здібність, старанність та результати навчання на другому ступені.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора вищого професійного училища.

3.8. Навчальний рік у вищому професійному училищі розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2 - у зимовий та 9-у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

3.10. Навчальні групи теоретичної підготовки у вищому професійному училищі комплектуються чисельністю не більше як 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 12 чоловік.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 6 чоловік.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і молодших спеціалістів понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, вище професійне училище може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену.

3.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів вищого професійного училища здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

3.13. Навчання у вищому професійному училищі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. № 201/469 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Випускникам, які закінчили відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, може присвоюватися освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації та видаватись диплом державного зразка.

3.15. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам вищого професійного училища, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у вищому професійному училищі, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

3.18. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищому професійному училищі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.

3.19. Мова навчання у вищому професійному училищі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

4. Статус учнів, слухачів вищого професійного училища

4.1. Учні вищого професійного училища – це випускники загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього вищого професійного училища на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

4.2. Слухачі вищого професійного училища – це особи, зараховані до вищого професійного училища на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3. Учні вищого професійного училища мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії та за результатами конкурсного відбору.

4.4. Права і обов'язки учнів, слухачів вищого професійного училища визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.5. Учні, слухачі вищого професійного училища мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно -

спортивною, побутовою, оздоровчою базами ;

ґ)  матеріальну допомогу;

д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;

е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

є)  щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з вищим професійним училищем угоди, у тому числі і на контрактній основі;

і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

к) участь в об'єднаннях громадян;

л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.6. Відволікання учнів, слухачів вищого професійного училища за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.7. Учні, слухачі вищого професійного училища зобов'язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б)  виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г)  відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ)  дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;

д)   виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

4.8. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами вищому професійному училищу, підприємству, установі, організації тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їхніх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

4.9. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача вищого професійного училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора вищого професійного училища.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого професійного училища визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.10. Учень, слухач може бути відрахований з вищого професійного училища за:

а) власним бажанням;

б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;

д) станом здоров'я;

е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з вищого професійного училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.11. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у вищому професійному училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.12. Час навчання у вищому професійному училищі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам вищого професійного училища денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів вищого професійного училища регулюються законодавством України.

4.13. Учню вищого професійного училища видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники

5.1. Перелік посад педагогічних працівників вищого професійного училища, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2. Педагогічною діяльністю у вищому професійному училищі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

На посади педагогічних працівників вищого професійного училища можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників вищого професійного училища визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

Навчальний процес на третьому ступені вищого професійного училища здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання І категорії.

Вище професійне училище може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно-технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку встановленому законодавством України.

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника вищого професійного училища займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4.   Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників вищого професійного училища директор у порядку, визначеному законодавством України.

5.5. Педагогічні працівники вищого професійного училища мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;

б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно з законодавством України;

г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою вищого професійного училища відповідно до його призначення;

д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

е) захист професійної честі та гідності;

є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності вищого професійного училища, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації вищого професійного училища.

5.6. Працівники вищого професійного училища зобов'язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

в) сприяти зростанню престижу вищого професійного училища;

г) дбайливо ставитись до майна вищого професійного училища;

ґ) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;

д) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7. Педагогічні працівники вищого професійного училища несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

6. Загальне управління вищим професійним училищем

6.1. Управління вищим професійним училищем здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації відповідно до повноважень, визначених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.

Вище професійне училище виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.

6.2. Керівництво діяльністю вищого професійного училища здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки України у відповідності до законодавства України.

Контракт з директором вищого професійного училища може бути розірваний на підставах, установлених законодавством України, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки України або директора вищого професійного училища повинно проводитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством України.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством України, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

На директора вищого професійного училища, який уклав контракт, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України у разі звільнення.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор вищого професійного училища:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені вищого професійного училища;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності вищого професійного училища;

г) приймає на посади та звільняє з посад працівників вищого професійного училища, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів вищого професійного училища та застосовує передбачені законодавством стягнення;

е) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників вищого професійного училища;

є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників вищого професійного училища за конкретні результати праці;

ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору вищого професійного училища й інші повноваження, що визначаються контрактом.

Директор вищого професійного училища щорічно звітує перед загальними зборами колективу вищого професійного училища.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого професійного училища є загальні збори колективу вищого професійного училища, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу вищого професійного училища скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу вищого професійного училища уповноважені:

а) приймати Статут вищого професійного училища та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку вищого професійного училища, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази вищого професійного училища;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора вищого професійного училища;

г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора вищого професійного училища;

ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

д) обирати комісію з трудових спорів;

е) заслуховувати щорічний звіт директора вищого професійного училища;

є) приймати колективну угоду.

6.6. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища має дорадчий характер.

6.7. У вищому професійному училищі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор вищого професійного училища.

6.9. У вищому професійному училищі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення вищого професійного училища визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників вищого професійного училища, у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету.

Вище професійне училище є неприбутковим закладом. Кошти вищого професійного училища, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи вищого професійного училища, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язані з їх основною, статутною діяльністю.

7.2. Обсяги бюджетного фінансування вищого професійного училища не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

7.3.Додаткові джерела фінансування вищого професійного училища визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами України.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

д) валютні надходження;

е) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

є) кошти, що отримані вищим професійним училищем за надання платних послуг, що визначені переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України вище професійне училище впродовж бюджетного періоду може отримувати видатки на його утримання одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільногозалишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів вищого професійного училища, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.6. Кошти, що надходять вищому професійному училищу від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.7. П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів вищого професійного училища направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів вище професійне училище має відповідну навчально-матеріальну базута земельну ділянкувідповідно чого є акт-дозвіл на виготовлення технічної документації, тощо.

Вище професійне училище має гуртожиток, загальною площею 6 512, 1 кв. м, що знаходиться за адресою:

Україна, 02099, місто Київ, вул. Зрошувальна, 3а

Для забезпечення фізкультурно-масової роботи вище професійне училище має спортивний майданчик, що знаходиться за адресою: Україна, 02099, місто Київ, вул. Зрошувальна, 3а

Приміщення і споруди вищого професійного училища обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9. Об'єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно вищого професійного училища є державною власністю, що закріплене Міністерством освіти і науки України за вищим професійним училищем, і перебуває в оперативному управлінні вищого професійного училища. Функції управління майном, закріпленим за вищим професійним училищем, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки.

7.10.Вище професійне училище несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.11. Суб'єкти господарювання мають право передавати безкоштовно вищому професійному училищу техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво

8.1. Вище професійне училище має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2. Вище професійне училище має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3. Вище професійне училище користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються вищим професійним училищем для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації

10.1. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи вищого професійного училища приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання або поділ) здійснюється згідно із законодавством України.

10.2. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків вищого професійного училища переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється у відповідності до законодавства України. Ліквідація вважається завершеною, а вище професійне училище таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це в Єдиний державний реєстр.

10.4. Під час ліквідації або реорганізації вищого професійного училища вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

10.5. У разі ліквідації вищого професійного училища його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

Директор Державного навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»

 

 

 

______________ С.А. Соколовський

_____ ___________ 2013 року

Заступник директора департаменту

освіти і науки – начальник управління професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та кадрового забезпечення навчальних закладів департаменту освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

__________________Т. М. Стельмах

____ _________________2013 року

 

 
 
 
 

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник:

PostHeaderIcon Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр:

Новини

news2

Роботи наших учнів

292

Голосування
Куди підете навчатись: